Chętnie Ci pomożemy Pon.-Piąt. (8:00-18:00)

Zasady ochrony danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Spółki Grupy Jurling kładą szczególny nacisk na ochronę Twoich danych osobowych. Aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę, musimy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Wszystkie Twoje dane osobowe są traktowane jako poufne i są przetwarzane zgodnie z Ustawą nr. 18/2018 Z.U. o ochronie danych osobowych (Ustawa) i Rozporządzeniem (UE) Nr. 2016/679 (RODO). Chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach ochrony danych osobowych, którymi kierujemy się przy ich przetwarzaniu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy jako współadministratorzy. Dane współadministratorów:

Administrator 1: Jurling Gruppe k.s.
z siedzibą: Osiková 3210/3, 010 07 Žilina
ID: 53 059 743
firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, Oddział Sr, wpis nr. 10342 / L

Administrator 2: Jurling Elektromontage s.r.o.
z siedzibą: Rožňavská 8, 821 04 Bratysława
ID: 52 753 727
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja Sro, sygn. 142184 / B

Administrator 3: Jurling HSE s.r.o.
z siedzibą: Rožňavská 8, 821 04 Bratysława
ID: 45 388 598
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja Sro, sygn. 63124 / B

Z podstawowymi elementami Umowy zawartej pomiędzy współadministratorami można zapoznać się tutaj.

Osoba zainteresowana

W procesie przetwarzania Twoich danych osobowych, jesteś osobą zainteresowaną, której dane osobowe są przetwarzane.

Krąg osób zainteresowanych: kandydaci do zawarcia umowy, strony umowy (osoby fizyczne, z którymi współadministratorzy zawarli umowę), prawni przedstawiciele stron umowy.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe w następujących celach:

realizacja stosunków przedumownych z osobami zainteresowanymi zawarciem umowy
o pracę w celu wykonania prac u naszych kontrahentów w Niemczech lub innym kraju UE, niezbędnych do wykonania zobowiązań i korzystania z praw wynikających ze stosunku umowy oraz do celów wzajemnej komunikacji

administrowanie wewnętrznej bazy danych osobowych osób zainteresowanych zawarciem umowy o dzieło w celu zapewnienia kontaktu w przypadku pojawienia się możliwości zawarcia umowy z kontrahentami w Niemczech lub innym kraju UE, jeśli osoba zainteresowana okaże się odpowiednim kandydatem

administrowanie wewnętrznej bazy danych osobowych osób fizycznych, z którymi zawarto umowę o dzieło, w celu zapewnienia kontaktu w przypadku pojawienia się możliwości zawarcia umowy z kontrahentami w Niemczech lub innym kraju UE, jeśli osoba zainteresowana okaże się odpowiednim kandydatem

  • cele marketingowe (strona internetowa)
  • realizacja zobowiązań podatkowych
  • księgowość

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następującym zakresie:

jeśli jesteś osobą zainteresowaną zawarciem umowy:

imię, nazwisko, tytuł, adres zamieszkania, adres do korespondencji, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. wykształcenia, kompetencji i kwalifikacji, doświadczenie w branży, dane i inne zapisy wymienione w dokumencie potwierdzającym wykształcenie, dane dot. działalności gospodarczej, prawo jazdy i inne uprawnienia do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń, możliwość korzystania z własnego samochodu, referencje, informacje o niemieckim numerze podatkowym, Twoje źródło kontaktu z nami, zdjęcie twarzy, notatki z rozmów kwalifikacyjnych, dane zawarte w CV i znajomość języków obcych, data cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

jeśli jesteś stroną umowy:

imię, nazwisko, tytuł, adres zamieszkania, adres do korespondencji, data urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. wykształcenia, kompetencji i kwalifikacji, doświadczenie w branży, dane i inne zapisy wymienione w dokumencie potwierdzającym wykształcenie, prawo jazdy i inne uprawnienia do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń, możliwość korzystania z własnego samochodu, referencje, informacje o niemieckim numerze podatkowym, miejscach pracy kontraktowej, data zawarcia umowy o dzieło, stawka godzinowa wynagrodzenia, kontrahenci, na rzecz których wykonywałeś pracę, obowiązywanie umowy o dzieło, termin rozpoczęcia współpracy, źródło kontaktu z nami, zdjęcie twarzy, notatki z rozmów kwalifikacyjnych, dane zawarte v CV i znajomość języków obcych, kontakt do członka rodziny, data wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO to przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO jest to Twoja wyraźna i dobrowolna zgoda, udzielona świadomie w określonym celu, jakim jest przechowywanie Twoich danych osobowych w naszej wewnętrznej bazie danych lub wykorzystywanie Twoich zdjęć do celów marketingowych na stronie internetowej.

Udostępnienie Twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez współadministratorów zgodnie z podstawą prawną wykonania umowy i stosunków przedumownych, jest warunkiem umowy. Jeżeli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych w zakresie określonym powyżej, nie będziemy w stanie prawidłowo wywiązać się z ciążących na nas obowiązków prawnych, lub z zobowiązań wynikających z naszego stosunku umowy z Tobą.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Współadministratorzy przesyłają Twoje dane osobowe do swoich partnerów umowy w Niemczech lub w innych krajach UE, którzy w razie potrzeby przekazują je niezbędnym instytucjom publicznym lub samorządowym. Twoje dane osobowe będą również dostępne dla pośredników powierzonych przetwarzaniem danych na podstawie umowy – osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych i wykonywania obowiązków podatkowych, audytora, przedstawiciela prawnego oraz usługodawców, którzy wykonują dla współadministratorów niezbędne czynności, np. współpracownicy, firmy zajmujące się administrowaniem i obsługą informatyczną serwerów, stron internetowych, poczty elektronicznej oraz inni partnerzy biznesowi. Dostawcy usług podlegają szczegółowej selekcji, a przy realizacji powierzonych im wybranych czynności kierują się wyłącznie poleceniami współadministratorów.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Współadministratorzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia określonego celu lub wymagany od nich zgodnie z przepisami prawnymi, przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu zasady minimalizacji przechowywania danych osobowych.

W celu zawarcia umowy o dzieło na pracę u naszych kontrahentów w Niemczech lub innym kraju UE, współadministratorzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania stosunku umowy między Tobą jako osobą, której dane dotyczą, a współadministratorami, najdłużej jednak do czasu ukończenia okresu przedawnienia, umożliwiającego zaspokojenie wzajemnych roszczeń wynikających ze stosunku umowy, który zwykle trwa cztery lata po wygaśnięciu umowy.

W ramach prowadzenia wewnętrznej bazy danych osób zainteresowanych zawarciem umowy, w celu zapewnienia kontaktu w przypadku pojawienia się w przyszłości możliwości wykonywania pracy na rzecz kontrahentów w Niemczech lub innym kraju UE (jeśli okażesz się odpowiednim kandydatem), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile w samej zgodzie nie zostanie określony inny okres przetwarzania.

W ramach prowadzenia wewnętrznej bazy usługodawców, osób fizycznych, z którymi została zawarta umowa o pracę, w celu zapewnienia kontaktu w przypadku pojawienia się w przyszłości możliwości wykonywania kolejnej pracy na rzecz kontrahentów w Niemczech lub innych krajach UE (jeśli okażesz się odpowiednim kandydatem), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile w samej zgodzie nie zostanie określony inny okres przetwarzania.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych (fotografia) dla celów marketingowych trwa jeden rok od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile w samej zgodzie nie zostanie określony inny okres przetwarzania

Następnie Twoje dane osobowe zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne warunki przetwarzania Twoich danych osobowych

Współadministratorzy nie zamierzają udostępniać Twoich danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Twoje dane osobowe będą przechowywane bezpiecznie i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dostęp do Twoich danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które będą je przetwarzć zgodnie z poleceniami współadministratorów.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania lub uwagi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@jurling.com

Jako osoba zainteresowana masz prawo do:

Prawo dostępu – masz prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy, a także do informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. W większości przypadków, Twoje dane osobowe zostaną Ci przekazane na piśmie, chyba że zażądasz innego sposobu ich udostępnienia. Jeśli zażądałeś tych informacji drogą elektroniczną, zostaną one przesłane tą samą drogą, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprostowania – podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji, które Cię dotyczą. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas informacje są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, poproś nas o ich sprostowanie, aktualizację lub uzupełnienie.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – masz prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, na przykład jeśli dane osobowe, które od Ciebie uzyskaliśmy, nie są już niezbędne do realizacji pierwotnego celu przetwarzania. Twoje prawo należy jednak oceniać w świetle wszystkich istotnych okoliczności. Na przykład możemy nie być w stanie spełnić Twojej prośby z powodu pewnych obowiązków prawnych lub regulacyjnych.

Prawo do przenoszenia danych – w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas przeniesienia danych osobowych, które nam przekazałeś, do wybranej przez Ciebie strony trzeciej. Prawo do przenoszenia dotyczy tylko danych osobowych, które uzyskaliśmy od Ciebie za Twoją zgodą lub na podstawie umowy, której stroną jesteś.

Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli nie będziemy mieć ważnego uzasadnionego powodu do przetwarzania, a Ty wyrazisz sprzeciw, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.

Prawo do wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27; tel. numer: +421 / 2/3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej konieczne jest, aby spełniał on wymogi § 19 ust. 1 ustawy nr. 71/1967 D.U. o postępowaniu administracyjnym (Kodeks postępowania administracyjnego).

Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe techniczne funkcjonowanie naszej strony internetowej, a także analizę Twoich odwiedzin na stronie. Za pomocą cookies serwis rozpoznaje urządzenie użytkownika. Informacje przechowywane w plikach cookies są wykrywane przez witrynę internetową, gdy ponownie ją odwiedzasz. Celem ich stosowania jest lepsze zrozumienie preferencji osób odwiedzających naszą witrynę.

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

Funkcjonalne i techniczne pliki cookies: są to głównie pliki, które mogą zapamiętywać sposób poruszania się użytkownika po stronie, ustawienia filtrów lub inne ustawienia niezarejestrowanego użytkownika. Zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny. Przetwarzamy je na podstawie obowiązku prawnego, zobowiązań przedumownych i umownych oraz naszego zasadnionego interesu.

Analityczne pliki cookies:

Analityczne pliki cookies pomagają nam analizować, w jaki sposób poruszasz się po naszej stronie internetowej i jakie treści są dla Ciebie istotne. Podstawą prawną przetwarzania tych plików jest udzielona przez Ciebie zgoda.

Marketingowe i reklamowe pliki cookies:

  • Google Ads
  • Facebook Pixel
  • Sklik

Marketingowych i reklamowych plików cookies używamy do wyświetlania ukierunkowanych i odpowiednich reklam. Podstawą prawną przetwarzania tych plików jest udzielona przez Ciebie zgoda. Użytkowników informujemy o używaniu plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez baner znajdujący się na dole strony. Baner plików cookies ( Zarządzanie plikami cookies) pozwala wybrać rodzaje plików cookies, których możemy w odniesieniu do Ciebie używać.