Zasady ochrony danych osobovych

Szanowna osobo zainteresowana,

nasza spółka kładzie szczególny nacisk na ochronę Państwa danych osobowych. Aby świadczyć Państwu nasze usługi na najwyższym poziomie, musimy uzyskiwać i przetwarzać Państwa dane osobowe. Wszystkie Państwa dane osobowe są uważane za poufne i są przetwarzane zgodnie z ustawą nr 18/2018 Z.z. o ochronie danych osobowych (Ustawa) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/679 (GDPR). Niniejszym pozwalamy sobie poinformować Państwa o zasadach ochrony danych osobowych, których przestrzegamy przy ich przetwarzaniu.

Użytkownik

Spółka Jurling s. r. o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, REGON: 50 406 540, zapisana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratislava I., dział Sro, akta nr 112650/B (użytkownik albo Jurling) jest użytkownikiem tej strony internetowej i w znaczeniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych jest też uważana za użytkownika, który określa cel i środki przetwarzania Państwa danych osobowych, jako osoby zainteresowanej.

Na jakiekolwiek pytania albo uwagi dotyczące ochrony Państwa danych osobowych z przyjemnością odpowiemy Państwu pod adresem e-mailowym info@jurling.sk.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Jurling przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji pośrednictwa pracy u naszych partnerów umownych w Niemczech.

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu prowadzenia naszej wewnętrznej bazy danych kontaktów tak, abyśmy się mogli z Państwem skontaktować i zaproponować Państwu dalszą możliwość pracy u naszych partnerów umownych w Niemczech albo w innym kraju WE, jeżeli będą Państwa dla nas odpowiednim kandydatem.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych są stosunki wynikające z umów wstępnych i umów (podstawa prawna zgodnie z artykułem 6 ust. 1 podp. b) GDPR i § 13 ust. 1 podp. b) Ustawy) oraz Państwa wiążąca i dobrowolna zgoda (podstawa prawna zgodnie z artykułem 6 ust. 1 podp. a) GDPR i § 13 ust. 1 podp. a) Ustawy) w przypadku, jeżeli udzielą nam jej Państwo z góry i wiążąco dla określonego celu gromadzenia Państwa danych osobowych w naszej wewnętrznej bazie danych.

Zgoda na gromadzenie danych osobowych w wewnętrznej bazie danych i odwołanie tej zgody

Jeżeli zdecydowali się Państwo na korzystanie z naszych usług i przy rejestracji udzielą nam Państwo zgody na gromadzenie Państwa danych osobowych w naszej wewnętrznej bazie danych, będziemy się z Państwem kontaktować w przypadku, gdy pojawi się oferta pracy u naszych partnerów umownych w Niemczech, ewentualnie w innym kraju WE, a Państwo będą dla nas odpowiednim kandydatem.

Swoją zgodę na przetwarzane Państwa danych osobowych w tym celu mogą Państwo kiedykolwiek odwołać na piśmie pod adresem siedziby użytkownika albo e-mailem na adres: info@jurling.sk

Czas przetwarzania Państwa danych osobowych

Jurling będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w czasie, który jest niezbędnie konieczny do osiągnięcia określonego celu, ewentualnie którego wymagają od niego właściwe przepisy prawne, przy czym w związku z tym przestrzega on ściśle zasady minimalizowania czasu przechowywania Państwa danych osobowych.

Dla potrzeb realizacji pośrednictwa pracy u naszych partnerów umownych w Niemczech, ewentualnie w innym kraju WE Jurling będzie przetwarzać Państwa dane osobowe maksymalnie w czasie trwania wzajemnego stosunku umownego między Państwem, jako zainteresowaną osobą, a spółką Jurling, co z reguły wynosi jeden rok.

W ramach celu prowadzenia naszej wewnętrznej bazy danych kontaktów, czyli zapewnienia możliwości skontaktowania się z Państwem w przyszłości i oferowania Państwu dalszej możliwości pracy u naszych partnerów umownych w Niemczech, jeżeli będą Państwa dla nas odpowiednim kandydatem, dane osobowe Państwa będziemy przetwarzać w czasie trzech lat od udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Następnie Państwa dane osobowe zostaną skasowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Kategorie odbiorców, którym udostępniane są Państwa dane osobowe

Jurling będzie przesyłać Państwa dane osobowe swoim partnerom umownym w Niemczech, ewentualnie w innych krajach WE, które w razie potrzeby prześle do wymagającym ich organów administracji państwowej albo samorządowej. Ponadto do Państwa danych osobowych będą mieć dostęp umowni pośrednicy – dostawcy usług, z których Jurling korzysta przy realizacji niezbędnych czynności, jak na przykład współpracownicy, spółki zajmujące się zarządzaniem i prowadzeniem usług IT, serwerami, przyłączami internetowymi, usługami e-mailowymi i inni partnerzy handlowi. Nasi dostawcy usług są poddawani szczegółowemu procesowi weryfikacji, a następnie są testowani przy wybranych czynnościach, przy których ich realizacja musi się kierować wyłącznie naszymi poleceniami. W razie potrzeby Państwa dane osobowe są przesyłane od organów cywilnoprawnych, jak na przykład sądy albo organy prowadzące postępowania karne, zakłady ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Urzędy Skarbowe, itp.

Dalsze warunki przetwarzania Państwa danych osobowych

Jurling w związku z Państwa danymi osobowymi nie wykonuje profilowania, ani zautomatyzowanego decydowania.

Jurling nie przetwarza i nie przesyła Państwa danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

Jurling, jako użytkownik i oczywiście tak samo, jak wszyscy użytkownicy, których upoważnił do przetwarzania Państwa danych osobowych, troskliwie chroni Państwa dane osobowe przed przypadkowym albo bezprawnym uszkodzeniem albo zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym dostępem i udostępnieniem nieuprawnionym osobom trzecim, jak i przed jakimkolwiek innym nielegalnym przetwarzaniem. Wszystkie dane, które Państwo nam udostępnią i które uzyskamy i przetwarzamy w związku z powyższymi celami, są chronione za pośrednictwem odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych przed nieautoryzowanym dostępem i manipulowaniem.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i mogą być przetwarzane tylko na zasadzie poleceń użytkownika bezpośrednio za pośrednictwem jego pracowników albo przez upoważnionych przez niego pośredników i ich współpracowników.

Prawa osoby zainteresowanej

Jako osoba zainteresowana, mają Państwo wiele różnych praw. Szczegółowe informacje o Państwa prawach znajdują się tutaj: Prawa osób zainteresowanych.

Cookies

Przeglądając nasze strony internetowe przyjmują Państwo do wiadomości, że korzystamy z plików „cookies“, które nieustannie pomagają nam poprawiać Państwa możliwości, jako użytkownika. Bliższe informacje o korzystaniu z „cookies“ znajdują się tutaj: Informacje na temat korzystania z plików cookie.

Ta informacja obowiązuje od dnia 25.05.2018 i w razie potrzeby będzie na bieżąco aktualizowana.