Chętnie Ci pomożemy +421 918 878 852

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jesteśmy zainteresowani gromadzeniem niektórych Państwa danych osobowych w naszej wewnętrznej bazie danych dotyczącej kontaktów tak, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować w przyszłości i zaoferować Państwu dalszą możliwość pracy u naszych partnerów umownych w Niemczech albo w innym kraju WE, jeżeli będą Państwa dla nas odpowiednim kandydatem. Na przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wymienionym celu potrzebna jest nam Państwa zgoda.

Zaznaczeniem pola udzielają nam Państwo wiążącej i dobrowolnej zgody bez zastrzeżeń na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wypełnionego kwestionariusza osobowego. Do wewnętrznej bazy danych wprowadzimy Państwa dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, tytuły, adres stałego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, data urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego, stan cywilny, obywatelstwo, język ojczysty, podpis, numer telefonu, – adres e-mailowy, dane o osiągniętym wykształceniu, umiejętnościach i kwalifikacjach, dane o działalności gospodarczej, fotografia twarzy, uwagi z rozmów kwalifikacyjnych. Zgodę udzielają nam Państwo ma trzy lata. Po ich upływie Państwa dane osobowe skasujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo kiedykolwiek odwołać na piśmie pod adresem siedziby naszej spółki albo e-mailem na adres: info@jurling.sk. Odwołanie zgody jest skuteczne z dniem jego doręczenia.
a
Wszystkie dane osobowe, które udostępnią Państwo naszej spółce Jurling s. r. o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, REGON: 50 406 540, wpisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratislava I., dział Sro, akta nr 112650/B, będą przetwarzane zgodnie z ustawą nr 18/2018 Z.z. o ochronie danych osobowych (Ustawa) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/679 (GDPR).

Dalsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych, jak i Państwa prawa, jako zainteresowanej osoby znajdują się tutaj: Zasady ochrony danych osobowych.